LỊCH IDO TRÊN POLKASTARTER

Name

Thời gian whitelist

Trạng thái

Ngày báo cáo

Ngày IDO

Ngày listing

Chi tiết

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

2PM ngày 5/1

3PM ngày 5/1

nord

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

7PM ngày 12/1

10PM ngày 12/1

1234

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

21:00 ngày 15/1

23:00 ngày 15/1

1237

Đã đóng

Đã đóng

18/1

22/1

1236

Đã đóng

Đã đóng

Email

6PM ngày 19/1

20/1

12348

Phase 1 : Đã đóng

Phase 2 : Đã đóng

Early supporter (Youtube)

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

20/1

25/1

12349

Đã đóng

Đã đóng

21/1

21/1

12341

Phase 1: Đã đóng

Phase 2: Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

30/1

30/1

12342

Đã đóng

Đã đóng

4/2

04/02/2021

Đã đóng

Đã đóng

8/2

8/2

Phase 1 : Đã đóng

Phase 2: Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

9/2

9/2

Đã đóng

Đã đóng

5/2

5/2

Đã đóng

Đã đóng

15/2

15/2

Đã đóng

Đã đóng

23/2

23/2

Đã đóng

Đã đóng

22/2

22/2

Đã đóng

Đã đóng

Email

24/2

24/2

Đã đóng

Đã đóng

25/2

25/2

Đã đóng

Đã đóng

3/3

3/3

Đã đóng

Đã đóng

2/3

2/3

Đã đóng

Đã đóng

27/2

27/2

Đã đóng

Đã đóng

TBA

10/3

10/3

Đã đóng

Đã đóng

1/3

1/3

Đã đóng

Đã đóng

5/3

5/3

Đã đóng

Đã đóng

8/3

8/3

TBA

TBA

TBA

16/3

16/3

TBA

TBA

TBA

18/3

18/3

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

LỊCH IDO TRÊN POLKASTARTER

Name

Thời gian whitelist

Ngày IDO

Chi tiết

Đã đóng

2PM ngày 5/1

Đã đóng

10PM ngày 12/1

Đã đóng

23:00 ngày 15/1

Đã đóng

18/1

Đã đóng

6PM ngày 19/1

Phase 1 : Đã đóng

Phase 2 : Đã đóng

Early supporter (Youtube)

20/1

Đã đóng

21/1

Phase 1: Đã đóng

Phase 2: Đã đóng

30/1

Đã đóng

4/2

 Đã đóng

8/2

Phase 1 : Đã đóng
Phase 2: Đã đóng

9/2

Đã đóng

5/2

Đã đóng

15/2

Đã đóng

23/2

Đã đóng

22/2

Đã đóng

24/2

Đã đóng

25/2

Đã đóng

26/2

Đã đóng

2/3

Đã đóng

27/2

Đã đóng

10/3

Đã đóng

1/3

Đã đóng

5/3

Đã đóng

8/3

TBA

16/3

TBA

18/3