LỊCH IDO TRÊN ZEEDO

Name

Số ZEE cần stake/vé POP

Trạng thái

Ngày Claim vé POP

Ngày Xổ số POW

Ngày listing

Chi tiết

2500

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

18/03/2021

1000

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

31/03/2021

3000

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

30/03/2021

1000

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

8/4/2021

1500

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

8/4/2021

3000

Đang mở

Đã đóng

Đã đóng

7/4/2021

3000

Đã đóng

Đã đóng

Đã đóng

9/4/2021

TBA

Sắp mở

TBA

TBA

TBA

TBA

LỊCH IDO TRÊN POLKASTARTER

Name

Số ZEE cần stake/vé POP

Ngày Claim vé POP

Ngày xổ số POW 

2500

Đã đóng

Đã đóng

1000

Đã đóng

Đã đóng

3000

Đã đóng

Đã đóng

1000

Đã đóng

Đã đóng

1500

Đã đóng

Đã đóng

3000

Đã đóng

Đã đóng

3000

Đã đóng

Đã đóng

TBA

TBA

TBA